لغات مشابه
unequivocal : غير مبهم , بدون ابهام

unerring : اشتباه نشدني , بي خطا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: