لغات مشابه
uneven development : بازرگانى : توسعه نامتوازن

uneven road : عمران : جاده ناهموار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: