لغات مشابه
uneventful : بي حادثه

uneventful : بى حادثه ،بدون رويداد مهم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی