لغات مشابه
uneventful : بى حادثه ،بدون رويداد مهم

unexampled : غير موازي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: