لغات مشابه
unfaling : تمام نشدنى ،کم نيامدنى ،پايدار،با وفا

unfamiliar : ناآشنا , ناشناخته

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: