لغات مشابه
unfurl : گشودن ،افراشتن( پرچم)،بادبان گستردن

unfurnish : بي اثاثيه کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: