لغات مشابه
unfurnished : بدون اثاثيه

ungainliness : زشتى ،بى لطافت ،بى لطف ،ناازموده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: