لغات مشابه
ungear : از دنده بيرون انداختن ،بى دنده کردن

ungenerous : کم خير , بي سخاوت , ناجوانمرد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: