لغات مشابه
ungifted : بى استعداد

unglaze (to) : معمارى : لعابزدايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: