لغات مشابه
unglaze (to) : معمارى : لعابزدايى

ungodliness : بى دينى ،خداشناسى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: