لغات مشابه
unhitch : شل کردن ،باز کردن ،ازاد کردن

unholy : نامقدس , کفر آميز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: