لغات مشابه
unhitch : شل کردن ،باز کردن ،ازاد کردن

unholy : نامقدس , کفر آميز

unhood : سرپوش برداشتن از،اشکار کردن

unhook : از قلاب باز کردن ،شل کردن ،رها کردن

unhorse : از اسب افتادن يا پياده شدن ،اسب را از گارى يا درشگه باز کردن ،از جاى خود تکان دادن ،جابجا کردن

unhouseled : (م.م ).محروم از عشاء ربانى

unhurried : بي عجله , بي شتاب

uniarticulate : يک بندى ،يک مفصلى ،تک مفصلى

uniaural : روانشناسى : يک گوشى

uniaxial : يک محوري

uniaxial force : علوم مهندسى : نيروى تک محورى

unibus : کامپيوتر : تک مسير

unicameral : داراى يک مجلس مقننه ،سيستم پارلمانى يک مجلسى

UNICEF : صندوق کودکان سازمان ملل

unicef (= united nations international : قانون ـ فقه : يع کودکان کشورهاى توسعه نيافته است

unicellular : تک ياخته اي

unicellularity : ( )unicellular(ج.ش ).تک ياخته ،يک سلولى

unicolor : يکرنگ

unicolour : يک رنگه ،داراى يک رنگ

unicorn : تکشاخ

unidextrality : روانشناسى : يک سو برترى

unidimensionality : روانشناسى : يک بعدى بودن

unidiomatic : غير مصطلح , غيرمصطلح

unidirection : يک جهتي

unidirectional : يک سويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 537 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 537 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/44204083b99b07ff831cbe8977ce4160adad7e75', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"9i2IYOmGxWbxQtdxxaQ5p53nUqpRuYZvPIpLrfkb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"unhinge";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:124:"از لولا در اوردن ،مختل کردن ،باز کردن ،گشودن ،دچار اختلال مشاعر کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=unhinge";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869508;s:1:"c";i:1537869508;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/44204083b99b07ff831cbe8977ce4160adad7e75', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"9i2IYOmGxWbxQtdxxaQ5p53nUqpRuYZvPIpLrfkb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"unhinge";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:124:"از لولا در اوردن ،مختل کردن ،باز کردن ،گشودن ،دچار اختلال مشاعر کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=unhinge";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869508;s:1:"c";i:1537869508;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/44204083b99b07ff831cbe8977ce4160adad7e75', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"9i2IYOmGxWbxQtdxxaQ5p53nUqpRuYZvPIpLrfkb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"unhinge";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:124:"از لولا در اوردن ،مختل کردن ،باز کردن ،گشودن ،دچار اختلال مشاعر کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=unhinge";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869508;s:1:"c";i:1537869508;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('44204083b99b07ff831cbe8977ce4160adad7e75', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"9i2IYOmGxWbxQtdxxaQ5p53nUqpRuYZvPIpLrfkb";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:7:"unhinge";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:124:"از لولا در اوردن ،مختل کردن ،باز کردن ،گشودن ،دچار اختلال مشاعر کردن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:26:"http://zooya.ir/?w=unhinge";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537869508;s:1:"c";i:1537869508;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58