لغات مشابه
unhouseled : (م.م ).محروم از عشاء ربانى

unhurried : بي عجله , بي شتاب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: