لغات مشابه
unicellular : تک ياخته اي

unicellularity : ( )unicellular(ج.ش ).تک ياخته ،يک سلولى

unicolor : يکرنگ

unicolour : يک رنگه ،داراى يک رنگ

unicorn : تکشاخ

unidextrality : روانشناسى : يک سو برترى

unidimensionality : روانشناسى : يک بعدى بودن

unidiomatic : غير مصطلح , غيرمصطلح

unidirection : يک جهتي

unidirectional : يک سويه

unidirectional composite : علوم هوايى : ساختارى که همه الياف يا رشته هاى ان موازى بوده و معمولا در جهت نيروى وارده ميباشند

unidirectional soldification : علوم هوايى : روشى براى رسيدن به مواد تک بلورى

unifiable : قابل اتحاد , قابل هم رنگي , تکساز پذير

unification : تکسازي , يکپارچگي , يکپارچکي , يکي سازي , يک شکلي

unified budget : بازرگانى : بودجه واحد

unified soil classification system (uscs : عمران : نوعى طبقه بندى خاک که به 15 قسمت تقسيم شده است

unifier : يکي کننده , موجد وحدت , متحد کننده , تکساز گر

unifilar : يک لا , يک تا , يک رشته

uniflorous : تک گل

unifoliate : (گ.ش ).داراى يک برگ ،يک برگه ،يک برگچه اى

uniform : متحد الشکل , يکنواخت , متحدالشکل , روپوش

uniform distribution : بازرگانى : توزيع يکنواخت

uniform field : الکترونيک : ميدان يکنواخت

uniform motion : معمارى : حرکت متشابه

uniform movement : معمارى : جنبش يکسان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 565 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 565 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4bfa1f15164e235c93bd7e48797fdfed767eeb', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"kKRGfieQM74SEEw4pBvgpZWEOwVaaL44bNY90gHR";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:38:"unicef (= united nations international";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : يع کودکان کشورهاى توسعه نيافته است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"http://zooya.ir/?w=unicef-%28%3D-united-nations-international";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861833;s:1:"c";i:1537861833;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4bfa1f15164e235c93bd7e48797fdfed767eeb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"kKRGfieQM74SEEw4pBvgpZWEOwVaaL44bNY90gHR";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:38:"unicef (= united nations international";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : يع کودکان کشورهاى توسعه نيافته است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"http://zooya.ir/?w=unicef-%28%3D-united-nations-international";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861833;s:1:"c";i:1537861833;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/9a4bfa1f15164e235c93bd7e48797fdfed767eeb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"kKRGfieQM74SEEw4pBvgpZWEOwVaaL44bNY90gHR";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:38:"unicef (= united nations international";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : يع کودکان کشورهاى توسعه نيافته است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"http://zooya.ir/?w=unicef-%28%3D-united-nations-international";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861833;s:1:"c";i:1537861833;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('9a4bfa1f15164e235c93bd7e48797fdfed767eeb', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"kKRGfieQM74SEEw4pBvgpZWEOwVaaL44bNY90gHR";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:38:"unicef (= united nations international";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:86:"قانون ـ فقه : يع کودکان کشورهاى توسعه نيافته است";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:61:"http://zooya.ir/?w=unicef-%28%3D-united-nations-international";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537861833;s:1:"c";i:1537861833;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58