لغات مشابه
unicolor : يکرنگ

unicolour : يک رنگه ،داراى يک رنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: