لغات مشابه
unidiomatic : غير مصطلح , غيرمصطلح

unidirection : يک جهتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: