لغات مشابه
unidirection : يک جهتي

unidirectional : يک سويه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: