لغات مشابه
uniflorous : تک گل

unifoliate : (گ.ش ).داراى يک برگ ،يک برگه ،يک برگچه اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: