لغات مشابه
uniform field : الکترونيک : ميدان يکنواخت

uniform motion : معمارى : حرکت متشابه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: