لغات مشابه
unique factor : روانشناسى : عامل يگانه

unique pearl : دريتيم ،فريده

unique variance : روانشناسى : پراکنش يگانه

uniqueness : طاقي , طاق , يکتايي , يگانگي

uniquness : بي سابقگي

unisexual : يک جنسه

unisexuality : حالت يک جنسى

unison : هم آهنگي

unisonal : unisonant(، )=unisonousهم اهنگ ،هم صدا،هم نوا،متحدالقول ،يک نوا

unisonance : هم اهنگى ،هم کوکى

unisonant : unisonous(، )=unisonalهم اهنگ ،هم صدا،هم نوا،متحدالقول ،يک نوا

unisonous : unisonant(، )=unisonalهم اهنگ ،هم صدا،هم نوا،متحدالقول ،يک نوا

unissued shares : بازرگانى : سهام منتشر نشده

unit : واحد , يگان , يکه

unit categories : علوم نظامى : انواع مختلف يکانها يا انواع طبقات يکانها از نظر استعداد و سازمان و امادگى رزمى

unit central processing : کامپيوتر : واحد پردازش مرکزى

unit cost of labor : بازرگانى : هزينه واحد کار

unit distance : با فاصله واحد

unit elasticity : بازرگانى : کشش واحد

unit elongation : معمارى : ازدياد طول ويژه

unit emplaning : علوم نظامى : در عمليات حمل و نقل هوايى به طرح ريزى و سازمان دادن يکان براى حمل و نقل اطلاق مى شود

unit funds : علوم نظامى : اعتبارات يکانى

unit hydrograph : عمران : هيدروگراف واحد

unit journal : علوم نظامى : دفتر روزنامه يکان

unit load : بازرگانى : واحد بار

unit loading : علوم نظامى : بارگيرى کردن يکانها براى حمل و نقل بارگيرى يکان

unit mill : علوم نظامى : سوخت استحقاقى يکان به حسب خودروهاى موجود سوخت مصرفى خودروهاى يکان در يک ستون

unit of account : بازرگانى : واحد محاسبه

unit of currency : بازرگانى : واحد پولى

unit of measurement : بازرگانى : واحد اندازه گيرى

unit of prayer : رکعت

unit of time : بازرگانى : واحد زمانى

unit position : کامپيوتر : مکان واحد

unit price contract : عمران : قيمت واحد تصويب شده در قرارداد

unit record device : کامپيوتر : دستگاه ضبط واحد

unit solid angle : شيمى : زاويه واحد فضايى

unit system : معمارى : سلسله احاد

unit tube : الکترونيک : لوله واحد

unitage : يک واحد

unitarian : يکتاپرست , توحيد گراي

unitarianism : يکتا پرستي

unitary : )unitarian(موحد،پيرو توحيد،يکتاپرست ،توحيد گراى

unitas multiplex : روانشناسى : واحد چند وجهى

Unite : متحد کردن

unite : وصلت دادن , متفق کردن , بهم پيوست , بهمپيوستن , متحد شدن , يکي کردن , دست يکي کردن , متفق شدن , متح دادن , متفق ساختن , متحد کردن

unite retention : حبس البول

united : متحد , مقترن , متحده , دست يکي , متفق , موتلف , شرکت يونايتد

United Arab Emirates : امارات عربي متحده

united arab republic : قانون ـ فقه : جمهورى متحده عربى

united kingdom : قانون ـ فقه : کشور متحده پادشاهى

United Nations : سازمان ملل , سازمان ملل متحد

United Nations Security Council : شوراي نگهبان سازمان ملل

United News : يونايتد نيوز

united pawns : ورزش : پياده هاى متصل شطرنج

United Press : يونايتد پرس

united pressed pawns : ورزش : پياده هاى رونده متصل شطرنج

United States : ايالات متحده

united states attorney : قانون ـ فقه : دادستان کل ايالات متحده

United States Congress : کنگره آمريکا

United States Congressman : نماينده کنگره آمريکا

United States Food and Drug Administration : سازمان نظارت برمواد خوراکي و دارويي آمريکا

united states of america : قانون ـ فقه : ايالات متحده امريکا

unitedly : متفقا"

unitelligible : نامفهوم ،بيمعنى

unitentional : غير عمدى

unitentionally : ندانسته ،بطور غير عمدى ،سهوا

uniterested : بى علاقه ،بى دخل وتصرف

uniterruptable power supply : کامپيوتر : سيستم تامين برق بى وقفه

uniterrupted : پيوسته ،غيرمقطوع ،دايم

unitive : متحد کننده , موجد اتحاد

unitization : بازرگانى : تعيين واحد

unitize : بصورت يک واحد يايگان دراوردن

unitized cargo : بازرگانى : تک محموله

unitized load : علوم نظامى : بار بسته بندى شده يا بار دست چين شده بار تقسيم بندى شده

units : آحاد

units and tens : يگان ودهگان ،احادوعشرات

unity : وحدت , وحدانيت , يگانگي , اتفاق

unity of effort : علوم دريايى : وحدت تلاش

unity of god : قانون ـ فقه : وحدانيت

unity of possession : قانون ـ فقه : تصرفات مشاعى چند تن در يک ملک واحد تصرفات فرد واحد در دو مال مختلف که ناشى از عناوين مختلفه باشد

Unity Party : حزب وحدت

unity power factor : الکترونيک : ضريب توان واحد

uniue : بى مانند،بى نظير،يکتا،يگانه ،فرد

univalent : يک بنياني , يکارزشي

univalve : يک کپه اي , يک دريچه اي

univariate : روانشناسى : يک متغيرى

universal : عمومي , عميم , فراگير , عامي , عالمگير , جهاني , جامع

universal applause : تحسين( از طرف) عموم

universal character set : کامپيوتر : مجموعه کاراکترهاى جهانى

universal complex : روانشناسى : عقده همگانى

universal drafting machine : علوم دريايى : خط کش ناوبرى

universal gas constant : شيمى : ثابت گازها

universal identifier : کامپيوتر : معرف جامع

universal joint : گاردان , مفصل چرخنده

universal joint coupling : علوم مهندسى : اتصال قفل کاردان

universal output transformer : الکترونيک : مبدل صوتى عمومى

universal product code : کامپيوتر : کد جامع محصول

universal provider : سوداگرى که در همه چيزيا درکالاهاى گوناگون معامله مى کند

universal set : مجموعه جهاني

universal symbol : روانشناسى : نماد همگانى

universal trait : روانشناسى : صفت همگانى

universalism : اصل عموميت

universality : عموميت , جامعيت

universalization : همگاني سازي , عاميت

universalize : جامعيت بخشيدن به ،عام کردن ،جهانى کردن

universally : عموما"

universally obeyed : جهان مطاع

universe : عالم , کيهان , جهان , کون و مکان

universe of system : شيمى : جهان سيستم

universes : عوالم

University : دانشگاه , دانشگاهي

university extension : تعميم مزاياى دانشگاه بدانش جويانى که دردانشگاه اقامت ندارند

univiting : بى جلذبه ،بى فريبندگى

univocal : يک صدا , متحدالکلمه , همذوق , يکنوا

unjewelled : بي زيور

unjusified : بيمورد،ناحق ،ناروا،بى جهت

unjust : غير منصفانه , بي انصاف , غيرعادلانه , غير عادلانه , بي عدالت , نا عادلانه , ناروا

unjust attitude : قانون ـ فقه : حق کشى

unjust price : بازرگانى : قيمت ناعادلانه

unjustifiable : ناحق , ناموجه

unjustly : نا عادلانه , غير منصفانه

unkempt : شانه نکرده

unkennel : از سوراخ يا لانه بيرون کردن ،راندن

unkind : بي عاطفه , سست مهر , بي شفقت , نامهربان , بي لطف , بي محبت , بي مهر , لامروت , بي التفات , بي مروت

unkind lover : يار جفل کار

unkindness : بي التفاتي , بي مرحمتي , بي مهري , بي لطفي , جفا , نامهرباني

unking : از(پاد)شاهى انداختن

unknit : وا بافتن , وابافته شدن

unknowable : ندانستي

unknowing : نابلد

unknown : ناشناخت , نامعلوم , گمنام , بي شهرت , ناشناس , نامعروف , نادانسته , ناشناخته , مجهول

unknown location : نقطه نامعلوم

unknown quantity : مقدارمجهول يانامعلوم ،کسيکه کردارش رانتوان پيش بينى کر د

unknown sample : شيمى : نمونه مجهول

unlace : بند کفش و غيره را باز کردن ،گشودن

unlap : ورزش : يک دور به حريف نزديکتر شدن

unlatch : چفت راباز کردن

unlawful : غصبي , غير شرعي , غيرقانوني , نا مشروع , حرام , برخلاف مقررات , نامشروع

unlawful detention : قانون ـ فقه : توقيف غير قانونى

unlawful matters : محرمات

unlawfully : بطور نامشروع

unlawfulness : حرامي

unleached : سفيد نشده

unleaded : بي سرب

unlearn : محفوظات را فراموش کردن ،از ياد بردن

unlearned : فرا نگرفته

unlearning : روانشناسى : يادگيرى زدايى

unleash : از بند باز کردن ،رهاکردن

unleashing : روبرداري

unleavened : ورنيامده ،فطير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری