لغات مشابه
unowned : بى صاحب ،بيمالک

unpack : غير بستهاي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: