لغات مشابه
unpointed : بى نقطه ،بى اعراب ،بندکشى نشده

unpolarized light : شيمى : نور ناقطبيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: