لغات مشابه
unpolarized state : شيمى : حالت ناقطبيده

unpolished : پرداخت نشده ،بى تربيت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: