لغات مشابه
unusually : بطور فوق العاده

unutilized land : قانون ـ فقه : اراضى موات

unutterable : نگفتنى ،زائدالوصف ،غير قابل توصيف

unvalued : بدون ارج

unvalued policy : بازرگانى : بيمه نامه ارزش گذارى نشده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی
:: دانلود سازمان به عنوان یک حوزه یادگیری میان رشته ای با استفاده از یک بازی استراتژیک برای ادغام یادگیری در مورد مدیریت زنجیره تامین و تبلیغات
:: دانلود الگوی تصمیم‌گیری چند شرطی برای برون سپاری انتخاب قراردادها بر اساس تابع کاربردی مدل Electre
:: دانلود اولویت های منفی در فرایند تحلیل سلسه مراتبی
:: دانلود "ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار belle de mai- la friche of Marseille, france"
:: دانلود راه‌حل مصالحه غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTRE چهارم
:: دانلود مدیریت منابع انسانی و کارآفرینی شرکت
:: دانلود اثرات تورم جهانی و بحران اقتصادی بر صنعت توریسم: آمریکای شمالی
:: دانلود تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر
:: دانلود تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی
:: دانلود "اعتماد مصرف كننده به تجارت الكترونیك در آمریكا، سنگاپور و چین"
:: دانلود نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و وجهه نام تجاری در انتخاب مشتری


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام