لغات مشابه
unvalued policy : بازرگانى : بيمه نامه ارزش گذارى نشده

unvarnished : جلا نخورده , بي جلا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: