لغات مشابه
unwearied : خستگى درکرده ،بانشاط،خسته نشده ،از پاى درنيامده

unweave : وا چيدن , وا بافتن , گره گشودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: