لغات مشابه
unweave : وا چيدن , وا بافتن , گره گشودن

unweight : ورزش : کاستن فشار اسکى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: