لغات مشابه
unwelcome : ناخوش آيند

unwell : بدحال ،ناخوش ،ناپاک

unwholesome : غيرسالم

unwielly : سنگين ،گنده ،بد هيکل ،دير جنب

unwilling : بي ميل , بي تمايل

unwillingly : از روى بى ميلى

unwillingness : بي ميلي

unwind : کوک چيزى راباز کردن ،بى کوک کردن ،باز کردن از پيچ

unwisdom : بيخردى

unwise : غير عاقلانه , بي ظرفيتي , جاهل , بي خرد , کم عقل , بيخرد

unwisely : بي خردانه

unwished : ناخواسته

unwitting : بى خبر،بى اطلاع ،بى توجه ،بى هوش ،غيرعمدى

unwonted : غير عادي

unwordly : روحانى

unworldly : روحانى ،غيردنيايى

unworn : کهنه نشده

unworried : آسوده خاطر

unworthiness : ناشايستگى

unworthy : بيمقدار , نااهل , بي قابليت , نالايق , بدوناستحقاق , نامستحق

unwounded : غيرمجروح

unwrap : وا پيچاندن

unwreathe : واپيچيدن ،واکردن( نخ)،باز کردن

unwritten : بطور شفاهي , ننوشته , غير مدون , غيرکتبي

unwritten law : قانون ننوشته

unyielding : سرکش

unyoke : از زير يوغ ازاد کردن ،ازاد کردن

unzip : زيپ لباس رابازکردن ،جدا کردن

uoppon pyon soon koot : ورزش : کف دست پايين

up : بالا

up and back : ورزش : بازيگران عقب و جلو در بازى تنيس دوبل

up and down : زير ورو , فراز ونشيب

up and running : کامپيوتر : اماده براى عمليات کامل

up country : ييلاقى ،نواحى داخل کشور

up end : راست نشاندن يا واداشتن

up hill and down dale : دردره وماهور،درهمه جا

up in arms : مسلح واماده جنگ

up my conscience : به وجدانم سوگند

up on the spot : فى المجلس ،مقدا،بى درنگ

up on the whole : روى هم رفته ،با درنظر گرفتن همه جهات

up stairs : بالاخانه ،(د راطاقهاى) بالا

up stream : بالارود،در قسمت بالاى نهر

up the pole : گرفتار،در تنگنا،واقع شده

up the river : سوى سر چشمه رودخانه ،بطرف بالاى رودخانه ،بالا رود

up the spout : در گرو

up the street : (بطرف ) بالاى خيابان

up there : ان بالا

up to : تاحدود , تاحد , تا پاي

up to d. : تمام شده ،تا تاريخ فعلى ،تازه ،جديد

up to date : آژور

up to now : تا کنون ،تا اين تاريخ

up to the ears : غرق ،سرا پا فرو رفته

up to the eyes in work : سخت مشغول کار

up to the middle in water : تا کمر در اب

up tp : تاحدود

up with it! : بلندش کنيد،بگذاريدش بالا

up with peacel : زنده باد صلح

up(with you) : برخيزيد،بلند شويد،ياالله

up line loading : کامپيوتر : انتقال يک کپى از يک برنامه

up to date : امروزي

upaemia : (طب) ماندن ،(ماده ويژه پيشاب) در خون

upbeat : (مو ).ضربه غير موکد مخصوصا در پايان قطعه ،خوش بين ،موفق ،شادمان ،شادکام

upbraid : سرزنش کردن ،متهم کردن ،ملامت کردن

upbraiding : سرزنش ،توبيخ

upbuild : ساختن ،بنا کردن

upcast : بالا اندازى ،تاه کش

upcoming : رسيدني , زود آينده , درآتيه نزديک

upcountry : دور از دريا، (واقع ) در داخل يا درون کشور

upcourt : ورزش : سبد خودى

updating : بهنگام درآوري

updraft( draught) carburator : علوم هوايى : کاربوراتورى که هوااز زير بدان تغذيه شود

upend : راست نشاندن ،بر روى پايه نشاندن ،افکندن

upfield : ورزش : نقطه اغاز بازى

upgrowth : رشد،تکامل ،توسعه

upheaval : تغيير فاحش ،تحول ،انقلاب ،(ز.ش ).برخاست ،بالا امدن

upheave : از زير چيزى رابلند کردن ،بلند شدن

uphill : سربالايي , سربالا

uphill christie : ورزش : پيچ کوهى

uphold : حمايت کردن از،تقويت کردن ،تاييد کردن

upholder : حامى ،نگاه دارنده

upholding : قانون ـ فقه : ابرام

upholster : رومبلي زدن , پرده زدن

upholsterer : خياط رومبلى و پرده و غيره

Upholstery : رویه

upland : زمين بلند , زمين مرتفع

upland game : ورزش : پرندگان و حيوانات کوچم شکارى در ارتفاعات

uplift : متعال ساختن

uplift pressure : عمران : فشار بالابرنده

uplift pressure (am) : معمارى : زير فشار

uplifter : متعال کننده , بالا برنده

upmost : زبرين , عالي ترين , بالاترين درجه

upon : در صورت , برفراز , سر , به محض آنکه , به محض , بمحض , بمجرد

upon bail : بقيه ضمانت

upon collection : عندالوصول

upon my honor : قانون ـ فقه : به شرافتم سوگند

upon my word : به شرافتم قسم

upon my world : بشرافتم سوگند

upon the die : قمارى ،نامعلوم

upper : روئي , بالايي

upper arm : بازو

upper arm hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست روى کتفها

upper arm support : ورزش : حفظ تعادل روى پارالل

upper beam : معمارى : تير بالا

upper body : بالاتنه

upper bound : کران بالا

upper branch of meridian : علوم دريايى : نصف النهار برين

upper comportment : رويه

Upper Darby : اپر داربي

upper deck : علوم دريايى : پل بالايى

upper edge of the net : ورزش : نوار بالاى تور واليبال

upper face of tunnel : معمارى : پيشکار

upper flammability limit : شيمى : حد بالايى اشتعال پذيرى

upper hand : دست بالا

upper limb (ul)(nav) : علوم دريايى : لبه برين

upper room : بالاخانه ،اطاق فوقانى

upper terminal : معمارى : ايستگاه کوهستانى

upper transit : معمارى : تار بالايى

upper wing : علوم هوايى : بال بالايى در هواپيماى دوباله

upper surface blowing : علوم هوايى : دميدن جريان جهت پيشراننده اصلى روى سطح فوقانى بال

upperclass : صنوف ممتازه اجتماع

upperclassman : کسيکه در کلاسهاى عالى دانشگاه يا دبيرستان درس ميخواند،عضو صنوف ممتازه اجتماع

upperlimit : علوم نظامى : حد بالايى

uppermost : از آغاز

uppish : مغرور،باد در خيشوم انداز،فوقانى

uppity : )=uppish(مغرور

upraise : بلند کردن ،بالا بردن

uprear : بلند شدن ،بالا بردن ،نصب کردن

upright : بپا

upright beam : معمارى : استا

upright course of bricks : معمارى : هره اجرى روى ديوار

upright spin : ورزش : چرخش ايستاده

uprightaess : درستى ،راستى ،عدالت

uprightly : بدرستى ،عادلانه

uprights : ورزش : تيرهاى عمودى دروازه فوتبال امريکايى

upriser : طغيان کننده , بالا رونده

uprising : طغيان , شورش , برخيزش

uproar : غلغل کردن , ولوله , ولوله کردن , غوغا , هنگامه , همهمه , دادوبيداد

uproarious : پرغوغا , پر همهمه

uproot : از ريشه درآوردن , بر کندن , بيخکن کردن , از بن کندن , از ريشه کندن , ازبن در آوردن , از ريشه در آوردن

uprooted : بيخکن

uprooting : ريشه کني

ups : کامپيوتر : تامين برق بى وقفه

ups and down : عمران : پستى و بلندى

ups and downs : نشيب وفراز زندگى ،صعود و افول اقبال

upset : دلگير کردن , منقلب , نژند , چپه کردن , آشفته کردن , مضطرب کردن , ناراحتي , آشفتن , دل آزدره , واژگوني , ناراحت , منقلب ساختن , منقلب کردن

upset condition : حالت منقلب

upset price : کمترين بهاى مقطوع در هراج

upset _ : واژگونى ،واژگون سازى ،اشفتگى ،اضطراب ،برهم زنى ،بهم خوردگى

upsetter : مختل کننده , واژگون کننده

upshot : نتيجه ،حاصل ،خلاصه ،اخرين شماره ،سرانجام

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله درمورد تفکر استراتژیک
مقاله درمورد تولیدات و استفاده از مواد زائد
مقاله درمورد ثبت دفتر روزنامه حقوق و مزایا
مقاله درمورد حسابداری با نرم افزار
مقاله درمورد حسابداری داراییهای نامشهود
تحقیق درمورد حسابداری شرکت سود خانه استقلال
سمینار کارشناسی ارشد (عمران) درباره مناطق زلزله خیز و انواع سازه ها
بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان
اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
مفاهیم و رویکردهای چند مستاجری (Multi-Tenant) در رایانش ابری
تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیكاراگوا
تاثیر رویكرد اعتدال گرایی نخبگان بر فرهنگ سیاسی عقلانی شهروندان در جمهوری اسلامی ایران
پروژه حسابداری شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز
طراحی بالابر
اصول سرپرستی منابع انسانی و اشتباهات مدیران منابع انسانی
کاربرد سرکابل ها و مفصل ها در صنعت برق
تحقیق شبکه GSM
پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402