لغات مشابه
unwell : بدحال ،ناخوش ،ناپاک

unwholesome : غيرسالم

unwielly : سنگين ،گنده ،بد هيکل ،دير جنب

unwilling : بي ميل , بي تمايل

unwillingly : از روى بى ميلى

unwillingness : بي ميلي

unwind : کوک چيزى راباز کردن ،بى کوک کردن ،باز کردن از پيچ

unwisdom : بيخردى

unwise : غير عاقلانه , بي ظرفيتي , جاهل , بي خرد , کم عقل , بيخرد

unwisely : بي خردانه

unwished : ناخواسته

unwitting : بى خبر،بى اطلاع ،بى توجه ،بى هوش ،غيرعمدى

unwonted : غير عادي

unwordly : روحانى

unworldly : روحانى ،غيردنيايى

unworn : کهنه نشده

unworried : آسوده خاطر

unworthiness : ناشايستگى

unworthy : بيمقدار , نااهل , بي قابليت , نالايق , بدوناستحقاق , نامستحق

unwounded : غيرمجروح

unwrap : وا پيچاندن

unwreathe : واپيچيدن ،واکردن( نخ)،باز کردن

unwritten : بطور شفاهي , ننوشته , غير مدون , غيرکتبي

unwritten law : قانون ننوشته

unyielding : سرکش

unyoke : از زير يوغ ازاد کردن ،ازاد کردن

unzip : زيپ لباس رابازکردن ،جدا کردن

uoppon pyon soon koot : ورزش : کف دست پايين

up : بالا

up and back : ورزش : بازيگران عقب و جلو در بازى تنيس دوبل

up and down : زير ورو , فراز ونشيب

up and running : کامپيوتر : اماده براى عمليات کامل

up country : ييلاقى ،نواحى داخل کشور

up end : راست نشاندن يا واداشتن

up hill and down dale : دردره وماهور،درهمه جا

up in arms : مسلح واماده جنگ

up my conscience : به وجدانم سوگند

up on the spot : فى المجلس ،مقدا،بى درنگ

up on the whole : روى هم رفته ،با درنظر گرفتن همه جهات

up stairs : بالاخانه ،(د راطاقهاى) بالا

up stream : بالارود،در قسمت بالاى نهر

up the pole : گرفتار،در تنگنا،واقع شده

up the river : سوى سر چشمه رودخانه ،بطرف بالاى رودخانه ،بالا رود

up the spout : در گرو

up the street : (بطرف ) بالاى خيابان

up there : ان بالا

up to : تاحدود , تاحد , تا پاي

up to d. : تمام شده ،تا تاريخ فعلى ،تازه ،جديد

up to date : آژور

up to now : تا کنون ،تا اين تاريخ

up to the ears : غرق ،سرا پا فرو رفته

up to the eyes in work : سخت مشغول کار

up to the middle in water : تا کمر در اب

up tp : تاحدود

up with it! : بلندش کنيد،بگذاريدش بالا

up with peacel : زنده باد صلح

up(with you) : برخيزيد،بلند شويد،ياالله

up line loading : کامپيوتر : انتقال يک کپى از يک برنامه

up to date : امروزي

upaemia : (طب) ماندن ،(ماده ويژه پيشاب) در خون

upbeat : (مو ).ضربه غير موکد مخصوصا در پايان قطعه ،خوش بين ،موفق ،شادمان ،شادکام

upbraid : سرزنش کردن ،متهم کردن ،ملامت کردن

upbraiding : سرزنش ،توبيخ

upbuild : ساختن ،بنا کردن

upcast : بالا اندازى ،تاه کش

upcoming : رسيدني , زود آينده , درآتيه نزديک

upcountry : دور از دريا، (واقع ) در داخل يا درون کشور

upcourt : ورزش : سبد خودى

updating : بهنگام درآوري

updraft( draught) carburator : علوم هوايى : کاربوراتورى که هوااز زير بدان تغذيه شود

upend : راست نشاندن ،بر روى پايه نشاندن ،افکندن

upfield : ورزش : نقطه اغاز بازى

upgrowth : رشد،تکامل ،توسعه

upheaval : تغيير فاحش ،تحول ،انقلاب ،(ز.ش ).برخاست ،بالا امدن

upheave : از زير چيزى رابلند کردن ،بلند شدن

uphill : سربالايي , سربالا

uphill christie : ورزش : پيچ کوهى

uphold : حمايت کردن از،تقويت کردن ،تاييد کردن

upholder : حامى ،نگاه دارنده

upholding : قانون ـ فقه : ابرام

upholster : رومبلي زدن , پرده زدن

upholsterer : خياط رومبلى و پرده و غيره

Upholstery : رویه

upland : زمين بلند , زمين مرتفع

upland game : ورزش : پرندگان و حيوانات کوچم شکارى در ارتفاعات

uplift : متعال ساختن

uplift pressure : عمران : فشار بالابرنده

uplift pressure (am) : معمارى : زير فشار

uplifter : متعال کننده , بالا برنده

upmost : زبرين , عالي ترين , بالاترين درجه

upon : در صورت , برفراز , سر , به محض آنکه , به محض , بمحض , بمجرد

upon bail : بقيه ضمانت

upon collection : عندالوصول

upon my honor : قانون ـ فقه : به شرافتم سوگند

upon my word : به شرافتم قسم

upon my world : بشرافتم سوگند

upon the die : قمارى ،نامعلوم

upper : روئي , بالايي

upper arm : بازو

upper arm hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست روى کتفها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی imagine , معنی imagined , معنی imaging , معنی imagism , معنی imagnarily , معنی Imam , معنی Imam Ali Rahmanev , معنی imam or imaum , معنی imamate , معنی Imamzadeh , معنی Iman , معنی imaret , معنی imbalance , معنی imbalanced , معنی imbalm , معنی imbark , معنی imbathe , معنی imbecile , معنی imbecilely , معنی imbed , معنی imbibe , معنی imbibition , معنی imbic , معنی imbitter , معنی imbody , معنی imbosom , معنی imbricate , معنی imbrication , معنی imbroglio , معنی imbrue , معنی imbrute , معنی imbue , معنی imburse , معنی imcomplete ditch , معنی imcremental backup , معنی imeant his brother , معنی imeant that he is kind , معنی imeant you to stay , معنی imethod , معنی imfancy , معنی imit ative deception , معنی imitability , معنی imitable , معنی imitate , معنی imitated , معنی imitation , معنی imitation diamond , معنی imitation lace , معنی imitations , معنی imitative , معنی imitative arts , معنی imitative of , معنی imitative words , معنی imitatively , معنی imitativeness , معنی imitator , معنی immaculacy , معنی immaculate , معنی immaculately , معنی immaculateness , معنی immane , معنی immanence , معنی immanency , معنی immanent , معنی immanent justice , معنی immanentism , معنی immanity , معنی immaterialism , معنی immaterialist , معنی immateriality , معنی immaterialize , معنی immaterially , معنی immature , معنی immature soil , معنی immaturely , معنی immaturity , معنی immeasurability , معنی immeasurable , معنی immeasurableness , معنی immeasurably , معنی immeasureable land , معنی immediacy , معنی immediate , معنی immediate access , معنی immediate access storage , معنی immediate address , معنی immediate experience , معنی immediate flanks , معنی immediate inheritance ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز