لغات مشابه
unwillingness : بي ميلي

unwind : کوک چيزى راباز کردن ،بى کوک کردن ،باز کردن از پيچ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: