لغات مشابه
unwise : غير عاقلانه , بي ظرفيتي , جاهل , بي خرد , کم عقل , بيخرد

unwisely : بي خردانه

unwished : ناخواسته

unwitting : بى خبر،بى اطلاع ،بى توجه ،بى هوش ،غيرعمدى

unwonted : غير عادي

unwordly : روحانى

unworldly : روحانى ،غيردنيايى

unworn : کهنه نشده

unworried : آسوده خاطر

unworthiness : ناشايستگى

unworthy : بيمقدار , نااهل , بي قابليت , نالايق , بدوناستحقاق , نامستحق

unwounded : غيرمجروح

unwrap : وا پيچاندن

unwreathe : واپيچيدن ،واکردن( نخ)،باز کردن

unwritten : بطور شفاهي , ننوشته , غير مدون , غيرکتبي

unwritten law : قانون ننوشته

unyielding : سرکش

unyoke : از زير يوغ ازاد کردن ،ازاد کردن

unzip : زيپ لباس رابازکردن ،جدا کردن

uoppon pyon soon koot : ورزش : کف دست پايين

up : بالا

up and back : ورزش : بازيگران عقب و جلو در بازى تنيس دوبل

up and down : زير ورو , فراز ونشيب

up and running : کامپيوتر : اماده براى عمليات کامل

up country : ييلاقى ،نواحى داخل کشور

up end : راست نشاندن يا واداشتن

up hill and down dale : دردره وماهور،درهمه جا

up in arms : مسلح واماده جنگ

up my conscience : به وجدانم سوگند

up on the spot : فى المجلس ،مقدا،بى درنگ

up on the whole : روى هم رفته ،با درنظر گرفتن همه جهات

up stairs : بالاخانه ،(د راطاقهاى) بالا

up stream : بالارود،در قسمت بالاى نهر

up the pole : گرفتار،در تنگنا،واقع شده

up the river : سوى سر چشمه رودخانه ،بطرف بالاى رودخانه ،بالا رود

up the spout : در گرو

up the street : (بطرف ) بالاى خيابان

up there : ان بالا

up to : تاحدود , تاحد , تا پاي

up to d. : تمام شده ،تا تاريخ فعلى ،تازه ،جديد

up to date : آژور

up to now : تا کنون ،تا اين تاريخ

up to the ears : غرق ،سرا پا فرو رفته

up to the eyes in work : سخت مشغول کار

up to the middle in water : تا کمر در اب

up tp : تاحدود

up with it! : بلندش کنيد،بگذاريدش بالا

up with peacel : زنده باد صلح

up(with you) : برخيزيد،بلند شويد،ياالله

up line loading : کامپيوتر : انتقال يک کپى از يک برنامه

up to date : امروزي

upaemia : (طب) ماندن ،(ماده ويژه پيشاب) در خون

upbeat : (مو ).ضربه غير موکد مخصوصا در پايان قطعه ،خوش بين ،موفق ،شادمان ،شادکام

upbraid : سرزنش کردن ،متهم کردن ،ملامت کردن

upbraiding : سرزنش ،توبيخ

upbuild : ساختن ،بنا کردن

upcast : بالا اندازى ،تاه کش

upcoming : رسيدني , زود آينده , درآتيه نزديک

upcountry : دور از دريا، (واقع ) در داخل يا درون کشور

upcourt : ورزش : سبد خودى

updating : بهنگام درآوري

updraft( draught) carburator : علوم هوايى : کاربوراتورى که هوااز زير بدان تغذيه شود

upend : راست نشاندن ،بر روى پايه نشاندن ،افکندن

upfield : ورزش : نقطه اغاز بازى

upgrowth : رشد،تکامل ،توسعه

upheaval : تغيير فاحش ،تحول ،انقلاب ،(ز.ش ).برخاست ،بالا امدن

upheave : از زير چيزى رابلند کردن ،بلند شدن

uphill : سربالايي , سربالا

uphill christie : ورزش : پيچ کوهى

uphold : حمايت کردن از،تقويت کردن ،تاييد کردن

upholder : حامى ،نگاه دارنده

upholding : قانون ـ فقه : ابرام

upholster : رومبلي زدن , پرده زدن

upholsterer : خياط رومبلى و پرده و غيره

Upholstery : رویه

upland : زمين بلند , زمين مرتفع

upland game : ورزش : پرندگان و حيوانات کوچم شکارى در ارتفاعات

uplift : متعال ساختن

uplift pressure : عمران : فشار بالابرنده

uplift pressure (am) : معمارى : زير فشار

uplifter : متعال کننده , بالا برنده

upmost : زبرين , عالي ترين , بالاترين درجه

upon : در صورت , برفراز , سر , به محض آنکه , به محض , بمحض , بمجرد

upon bail : بقيه ضمانت

upon collection : عندالوصول

upon my honor : قانون ـ فقه : به شرافتم سوگند

upon my word : به شرافتم قسم

upon my world : بشرافتم سوگند

upon the die : قمارى ،نامعلوم

upper : روئي , بالايي

upper arm : بازو

upper arm hang : ورزش : اويزان شدن ژيمناست روى کتفها

upper arm support : ورزش : حفظ تعادل روى پارالل

upper beam : معمارى : تير بالا

upper body : بالاتنه

upper bound : کران بالا

upper branch of meridian : علوم دريايى : نصف النهار برين

upper comportment : رويه

Upper Darby : اپر داربي

upper deck : علوم دريايى : پل بالايى

upper edge of the net : ورزش : نوار بالاى تور واليبال

upper face of tunnel : معمارى : پيشکار

upper flammability limit : شيمى : حد بالايى اشتعال پذيرى

upper hand : دست بالا

upper limb (ul)(nav) : علوم دريايى : لبه برين

upper room : بالاخانه ،اطاق فوقانى

upper terminal : معمارى : ايستگاه کوهستانى

upper transit : معمارى : تار بالايى

upper wing : علوم هوايى : بال بالايى در هواپيماى دوباله

upper surface blowing : علوم هوايى : دميدن جريان جهت پيشراننده اصلى روى سطح فوقانى بال

upperclass : صنوف ممتازه اجتماع

upperclassman : کسيکه در کلاسهاى عالى دانشگاه يا دبيرستان درس ميخواند،عضو صنوف ممتازه اجتماع

upperlimit : علوم نظامى : حد بالايى

uppermost : از آغاز

uppish : مغرور،باد در خيشوم انداز،فوقانى

uppity : )=uppish(مغرور

upraise : بلند کردن ،بالا بردن

uprear : بلند شدن ،بالا بردن ،نصب کردن

upright : بپا

upright beam : معمارى : استا

upright course of bricks : معمارى : هره اجرى روى ديوار

upright spin : ورزش : چرخش ايستاده

uprightaess : درستى ،راستى ،عدالت

uprightly : بدرستى ،عادلانه

uprights : ورزش : تيرهاى عمودى دروازه فوتبال امريکايى

upriser : طغيان کننده , بالا رونده

uprising : طغيان , شورش , برخيزش

uproar : غلغل کردن , ولوله , ولوله کردن , غوغا , هنگامه , همهمه , دادوبيداد

uproarious : پرغوغا , پر همهمه

uproot : از ريشه درآوردن , بر کندن , بيخکن کردن , از بن کندن , از ريشه کندن , ازبن در آوردن , از ريشه در آوردن

uprooted : بيخکن

uprooting : ريشه کني

ups : کامپيوتر : تامين برق بى وقفه

ups and down : عمران : پستى و بلندى

ups and downs : نشيب وفراز زندگى ،صعود و افول اقبال

upset : دلگير کردن , منقلب , نژند , چپه کردن , آشفته کردن , مضطرب کردن , ناراحتي , آشفتن , دل آزدره , واژگوني , ناراحت , منقلب ساختن , منقلب کردن

upset condition : حالت منقلب

upset price : کمترين بهاى مقطوع در هراج

upset _ : واژگونى ،واژگون سازى ،اشفتگى ،اضطراب ،برهم زنى ،بهم خوردگى

upsetter : مختل کننده , واژگون کننده

upshot : نتيجه ،حاصل ،خلاصه ،اخرين شماره ،سرانجام

upside : بالاترين قسمت

upside down : وارونه ،معکوس ،واژگون

upsilon : نام حرف بيستم الفباى يونانى که بدين شکل ) y ( است وصداى u را در فرانسه ميدهد

upstairs : بالاخانه , ساختمان فوقاني , دراشکوب بالا

upstand beam : معمارى : تير رو زده

upstanding : سر راست

upstart : نوکيسه

upstate : وابسته به بخش شمالى ايالت ،شمال ايالت نيويورک

upstater : اهل شمال استان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

تحقیق جامع درباره پرورش انار
تاریخچه بورس
پولشویی چیست؟
سوالات امتحانی مبانی بانکداری
تحقیق در مورد جهانگردی
تحقیق جامع درباره اوقات فراغت
طرح توجیهی کافی نت
طرح توجیهی تولید و بسته بندی سس مایونز
طرح توجیهی خدمات رایانه و مشاوره مدیریت
"طرح توجیهی تولید كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا"
طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی به ظرفیت 100 تن در سال
پاورپوینت دیوار آتش در خودرو
پاورپوینت تکنولوژی های نوین در خودرو
پاورپوینت مدیریت بازاریابی و تبلیغات
پاورپوینت بنچ مارکینگ
مقدمه‌ای بر ارتباطات و اصول و فنون مذاكره
پاورپوینت مهندسی مجدد فرایندها
جزوه حقوق اساسی 1
پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه