لغات مشابه
ups : کامپيوتر : تامين برق بى وقفه

ups and down : عمران : پستى و بلندى

ups and downs : نشيب وفراز زندگى ،صعود و افول اقبال

upset : دلگير کردن , منقلب , نژند , چپه کردن , آشفته کردن , مضطرب کردن , ناراحتي , آشفتن , دل آزدره , واژگوني , ناراحت , منقلب ساختن , منقلب کردن

upset condition : حالت منقلب

upset price : کمترين بهاى مقطوع در هراج

upset _ : واژگونى ،واژگون سازى ،اشفتگى ،اضطراب ،برهم زنى ،بهم خوردگى

upsetter : مختل کننده , واژگون کننده

upshot : نتيجه ،حاصل ،خلاصه ،اخرين شماره ،سرانجام

upside : بالاترين قسمت

upside down : وارونه ،معکوس ،واژگون

upsilon : نام حرف بيستم الفباى يونانى که بدين شکل ) y ( است وصداى u را در فرانسه ميدهد

upstairs : بالاخانه , ساختمان فوقاني , دراشکوب بالا

upstand beam : معمارى : تير رو زده

upstanding : سر راست

upstart : نوکيسه

upstate : وابسته به بخش شمالى ايالت ،شمال ايالت نيويورک

upstater : اهل شمال استان

upstream : بالارود , بالاي رودخانه

upstream batter : معمارى : ميل سراب

upstream face : معمارى : نماى سراب

upstream toe : معمارى : پاشنه سد

upstroke : حرکت قلم بطرف بالا،خط منبسط بطرف بالا

upsurge : صعود ناگهاني

uptake : بالاگيري , بلند سازي

upthrow : پرتاب ببالا،بطرف بالاانداختن ،تحول شديد

upthrust : بطرف بالا پرتاب کردن ،حرکت بطرف بالا( بافشار)

uptilt : بطرف بالا کج کردن

uptime : کامپيوتر : پريود زمانى که در طول ان يک سيستم کامپيوتر فعال است يا صحيح عمل مى کند يک دوره زمانى که تجهيزات بدون خرابى کار مى کنند

upto the mark : داخل موضوع ،درست در جاى خود،بهنگام ،بموقع

uptown : بالاي شهر

uptrend : زبرروند

upturn : روب ترقي

upward : روب ترقي , بطرف بالا , رو ببالا

upward compatibility : کامپيوتر : سازگارى بالاگرا

upward flow : عمران : جريان رو به بالا

upward mobility : روانشناسى : تحرک صعودى

upward motion : علوم مهندسى : حرکت رو به بالا

upward rotation : علوم مهندسى : چرخش رو به بالا

upward swing : علوم مهندسى : نوسان به سمت بالا

upward tendency : بازرگانى : گرايش صعودى

upward trend : سير سعودي

upward(s) : رو ببالا،سوى بالا

upwards : بطرف بالا , رو ببالا , روب ترقي

upwash : علوم هوايى : حرکت هوا بطرف بالا در جلوى لبه حمله بال مادون صوت که منجر به توليد برا ميگردد

upwell : موقعيت بهتري يافتن

upwellings : زيست شناسى : ابهاى بالارود

uraken : ورزش : پشت مشت

Ural Mountains : اورال

uraniscolalia : روانشناسى : گفتار پريشى کامى

uranium : اورانيوم

Uranium bullets : گلوله هاي حاوي اورانيوم

uranium enrichment : غني سازي اورانيوم

uranographic : )uranographical(وابسته به اسمان نگارى

uranographical : )uranographic(وابسته به اسمان نگارى

uranography : شرح عالم , عالم شناسي

uranological : وابسته به هيئت و اجرام سماوى ،وابسته به اسمانشناسى

uranology : اسمان شناسى ،مبحث اجرام سماوى و سيارات ،ستاره شناسى

uranometry : آسمانسنجي

Uranus : اورانوس

uratzuk : ورزش : ضربه مشت وارونه

urban : شهر نشين , بلدي , اهل شهر , شهري

urban centre of a community : معمارى : مرکز شهرک

urban population : بازرگانى : جمعيت شهرى

urban servitudes : قانون ـ فقه : خدمات شهرى

urbane : مودب ،خليق ،مقرون به ادب ،مودبانه

urbanism : شهر نشيني , شهر سازي

urbanist : شهر نشين

urbanistic : شهر نشين

urbanite : شهر نشين

urbanity : انسانيت , شهر سازي , مدنيت , شهر نشيني

urbanization : شهري سازي , اسکان درشهر

urbanize : شهري کردن , مدني کردن

urbiculture : شهر فرهنگ

urceolate : کوزهاي

urchin : جوجه تيغي

Urdu : اردو , زبان اردو

ure : عرفي ساختن

urea : اوره

ureter : حالب

urethra : پيشاب راه , مجراي بول

urethral : وابسته به مجراى پيشاب

urethral erotism : روانشناسى : شهوت ميزراهى

urethritis : اماس مجراى پيشاب ،ورم مجارى بول

uretic : شاشي , پيشاب آور

urge : ابرام کردن

urgency : فوريت , نياز شديد , ضرورت

urgent : ضروري , مبرم

urgent need : احتياج مبرم , احتياج آني

urgently : مصرانه ،به فوريت

urging : تحريض , اصرار

uric : ادراري

uric acid : (ش ).اسيداوريک

urinal : ظرف پيشاب , محل ادرار , گلدان ادرار , شاشگاه

urinalyis : آزمايش ادرار

urinalysis : تجزيه شيميايى ادرار،پيشاب سنجى

urinary : مثانه , ادراري , بولي , پيشابي

urinary bladder : (تش ).مثانه ،پيشاب دان

urinary incontinence : روانشناسى : بى اختيارى ادرار

urinary orangs : اندامهاى پيشاب( ريزى) ،جهاز بول

urinate : جيش کردن , دفع بول کردن , پيشاب کردن , ادرار کردن , شاشيدن

urination : ازاله بول

urine : بول , زهر آب , زهراب , ادرار , شاش , جيش , پيشاب

urine test : آزمايش ادرار

urinmeter : پيشاب سنج

urinogenital : روانشناسى : ادرارى - تناسلى

urinology : پيشاب شناسي , بول شناسي

urinometer : پيشاب سنج

urinoscopy : پيشاب بينى ،امتحان ادرار،فسر

urinous : پيشابى ،ادرارى ،بولى

urinpmeter : پيشاب سنج

urn : کوزه ،گلدان يا ظرف محتوى خاکستر مرده

urolagnia : روانشناسى : شهوت ادرارى

urolith : سنگ پيشاب

urologic : urological(،( )urologyطب)رشته اى از علم طب که در باره بيمارى دستگاه ادرارى وتناسلى بحث ميکند

urological : urology(،( )urologicطب)رشته اى از علم طب که در باره بيمارى دستگاه ادرارى وتناسلى بحث ميکند

urologist : (طب )ويژه گر بيماريهاى دستگاه ادرار

urology : urological(،( )urologicطب)رشته اى از علم طب که در باره بيمارى دستگاه ادرارى وتناسلى بحث ميکند

ursiform : خرس مانند

ursine : خرسي , شبيه خرس

urtica : تيره گزنه

urticaceous : وابسته به خانواده گزنه

urticant : سوزش دار

urticaria : ( )urticarial(طب )خارش ،سوزش ،کهير،بدن خارش

urticarial : ( )urticaria(طب )خارش ،سوزش ،کهير،بدن خارش

urticate : نيش زدن( باخار)،سوزش دادن

urtication : ايجاد خارش وسوزش( دراثرگزنه و غيره)

urubu : کرکس سياه امريکايى

us : نسبت بما

usability : قابليت استفاده , بکارخوري

usable : قابل استعمال , قابل استفاده , بکاربري , بکار بردني , مصرف کردني

usage : استفاده , معمول به , مورد مصرف , تداول

usage and custom : قانون ـ فقه : عرف و عادت

usage rate : بازرگانى : نرخ مصرف

usance : سود سرمايه

usance bill : قانون ـ فقه : برات به وعده

usascii code : رمز اسکى امريکايى

use : بکار بستن , بکار گرفتن , به کار گرفتن , فايده , بکار بردن , مصرف کردن , استفاده , بکار گماشتن , استفاده بردن , بمصرف رساندن , به کار بردن , اعتياد , بکار زدن , استعمال کردن , استفاده کردن , مصروف داشتن , مصرف

use bad language : قانون ـ فقه : فحش دادن

use by name : استفاده بانام

use by value : استفاده با ارزش

use contraceptive : جلو گيري کردن

use conveniently : اصطلاه کردن

use force : زور بکار بردن

use foul language : قانون ـ فقه : فحاشى کردن

use harsh words : اشتلم گفتن

use hypocrisy : تلبيس کردن

use inheritance : روانشناسى : وراثت ناشى از کاربرد

use mascara : وسمه کشيدن

use of influence : اعمال نفوز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

فایل پاورپوینت بیماری وبا
فایل پاورپوینت تاریخچه اتم و نظریه هایی در مورد اتم
فایل پاورپوینت تاریخچه خط عربی
فایل پاورپوینت تاریخ مصر باستان
فایل پاورپوینت آشنایی با نظام 5s
پاورپوینت پی دی اف شده آشنایی با ابزار دقیق
پاورپوینت بودجه بندی سنتى
پاورپوینت بودجه ریزی بر مبنای عملکرد
پاورپوینت بودجه بندی صفر (ZBB)
پاورپوینت حسابداری تعهدی و ارتباط آن با بودجه عملی
"پاورپوینت هزینه یابی جذبی، متغیر، فرامتغیر (همراه با مثالهای کاملاً تشریحی)"
روش تحقیق بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در دختران و پسران معلول حرکتی و نابینا در گروه سنی 18-15 سال
آشنایی با لوله های جریانی
روش تحقیق بررسی والدین و مسئولین مدارس در جهت كاهش مشكلات تربیتی واخلاقی
روش تحقیق بررسی وضعیت جمع آوری و دفع زباله های شهری تهران و ارائه راهكارهای مناسب برای بهینه سازی فرایند موجود
روش تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی زنان سردمزاج وعادی با آزمون MMPI
بررسی یكی از عوامل مهم نگهداری كاركنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه ای
روش تحقیق بزهكاری و علل و انگیزه های آن
روش تحقیق تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل