لغات مشابه
upset condition : حالت منقلب

upset price : کمترين بهاى مقطوع در هراج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: