لغات مشابه
upside down : وارونه ،معکوس ،واژگون

upsilon : نام حرف بيستم الفباى يونانى که بدين شکل ) y ( است وصداى u را در فرانسه ميدهد

upstairs : بالاخانه , ساختمان فوقاني , دراشکوب بالا

upstand beam : معمارى : تير رو زده

upstanding : سر راست

upstart : نوکيسه

upstate : وابسته به بخش شمالى ايالت ،شمال ايالت نيويورک

upstater : اهل شمال استان

upstream : بالارود , بالاي رودخانه

upstream batter : معمارى : ميل سراب

upstream face : معمارى : نماى سراب

upstream toe : معمارى : پاشنه سد

upstroke : حرکت قلم بطرف بالا،خط منبسط بطرف بالا

upsurge : صعود ناگهاني

uptake : بالاگيري , بلند سازي

upthrow : پرتاب ببالا،بطرف بالاانداختن ،تحول شديد

upthrust : بطرف بالا پرتاب کردن ،حرکت بطرف بالا( بافشار)

uptilt : بطرف بالا کج کردن

uptime : کامپيوتر : پريود زمانى که در طول ان يک سيستم کامپيوتر فعال است يا صحيح عمل مى کند يک دوره زمانى که تجهيزات بدون خرابى کار مى کنند

upto the mark : داخل موضوع ،درست در جاى خود،بهنگام ،بموقع

uptown : بالاي شهر

uptrend : زبرروند

upturn : روب ترقي

upward : روب ترقي , بطرف بالا , رو ببالا

upward compatibility : کامپيوتر : سازگارى بالاگرا

upward flow : عمران : جريان رو به بالا

upward mobility : روانشناسى : تحرک صعودى

upward motion : علوم مهندسى : حرکت رو به بالا

upward rotation : علوم مهندسى : چرخش رو به بالا

upward swing : علوم مهندسى : نوسان به سمت بالا

upward tendency : بازرگانى : گرايش صعودى

upward trend : سير سعودي

upward(s) : رو ببالا،سوى بالا

upwards : بطرف بالا , رو ببالا , روب ترقي

upwash : علوم هوايى : حرکت هوا بطرف بالا در جلوى لبه حمله بال مادون صوت که منجر به توليد برا ميگردد

upwell : موقعيت بهتري يافتن

upwellings : زيست شناسى : ابهاى بالارود

uraken : ورزش : پشت مشت

Ural Mountains : اورال

uraniscolalia : روانشناسى : گفتار پريشى کامى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: