لغات مشابه
user profile : کامپيوتر : جدول نمودار استفاده کننده

user programmable terminal : کامپيوتر : ترمينال قابل برنامه نويسى استفاده کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: