لغات مشابه
user terminal : پايانه کاربر

usher : يساولي کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: