لغات مشابه
usurious : مبني بررباخواري

usurp : بزور گرفتن

usurpation : غصب

usurped : غصبي

usurper : غاصب , حرام خور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: