لغات مشابه
usurp : بزور گرفتن

usurpation : غصب

usurped : غصبي

usurper : غاصب , حرام خور

usurpingly : غصبا

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: