لغات مشابه
utility programs : کامپيوتر : برنامه هاى سودمند

utility routine : روال سودمند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: