لغات مشابه
utilization statistics : کامپيوتر : امار بهره ورى

Utilize : به کار بردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: