لغات مشابه
Utilize : به کار بردن

utilize : بهره برداري کردن

Utilize : به کار بردن

utilized : علوم مهندسى : مورد استفاده

utilized and unutilized lands : زمينهاى دائروبائر

utilized lands : عمران : اراضى داير

utilizer : بکار برنده , مستفيد

utmost : منتهاي کوشش , کمال

utopia : مدينه فاضله

utopian socialists : بازرگانى : سوسياليست هاى تخيلى

utopism : )utopianism(خيالبافى ،تهيه طرح هاى غير عملى براى اصلاحات

utopolis : زيست شناسى : ارمان شهر

utricle : زهدانچه

utriculus : (تش ).زهدانچه

Utter : بر زبان آوردن

utter : مطلق ،بحداکثر،باعلى درجه ،کاملا،جمعا،حداعلى ،غير عادى ،اداکردن ،گفتن ،فاش کردن ،بزبان اوردن

utter : بزبان آوردن , غير عادي , بحداکثر , مصوت کردن , ادا کردن , بر زبان راندن , اداکردن

utter a cry : فرياد زدن

utter truism : توضيح واضحات کردن

utterance : لفظ , اداء , ادا , تقرير

utterer : اظهار کننده , ادا کننده

uttering : قانون ـ فقه : ترويج سکه تقلبى يا اسناد مجعول

utterly : بکلي

utterly tuined : يکسر ويران ،پاک خراب

uttermost : حداعلى ،حداکثر،بيشترين

uucp : کامپيوتر : يويوسى پى

uvula : ملازه

uvular : ملازي , لهاتي

uxorial : عيالي

uxoricide : قتل عيال , عيال کشي

uxorious : زنپرست , عيال پرست

uxoriousness : زن دوستى ،عيال پرستى

uzbak : uzbeg(، )=uzbekاز بک ،ازبکى

uzbeg : uzbak(،)=uzbekاز بک ،ازبکى

uzbeg or bek : ازبک ،اوزبک

Uzbek : ازبک

Uzbekistan : ازبکستان

v , device : علوم نظامى : ارم مدال شجاعت ارتش امريکا

v day : )victory day(روز پيروزى

v factor : روانشناسى : عامل وى

v belt : علوم مهندسى : تسمه ذوزنقه اى

v block : علوم مهندسى : گونياى جناقى

v connection : علوم مهندسى : اتصال مثلث

v curve : علوم مهندسى : منحنى" وى"

v engine : علوم هوايى : موتور پيستونى که سيلندرهاى ان در دو رديف مايل بشکل 7 قرار گرفته اند

v joint : علوم مهندسى : اتصال" وى"

v.a. : علوم مهندسى : ولت امپر

v.h.f. : الکترونيک : بسامد بسيار زياد

v.l.f. : الکترونيک : بسامد بسيار کم

vacancy : متروکي , خلاء

vacant : خالى ،اشغال نشده ،بى متصدى ،بلاتصدى ،بيکار

vacant : اشغال نشده , بي متصدي , خالي , بلاتصدي

Vacant : خالی

vacant hours : ساعات بيکارى يا فراغت

vacant position : بي متصدي

vacant succession : قانون ـ فقه : بدون جانشين

vacantly : از روى بيحالى و سستى

vacantness : )vacancy(محل خالى ،پست بلاتصدى ،جا

vacate : خالي شدن

vacation : تعطيل , مرخصي

vacation 3 monthes long : تعطيل 3 ماه ،نفوذ دو ررس

vacation sittings : قانون ـ فقه : جلسات دادگاه که در فاصله دو اجلاس براى کارهاى مهم و ضرورى تشکيل مى شود

vacationer : مرخصي رونده

vacationist : مرخصي رونده

vaccinal : وابسته به واکسن

vaccinate : واکسن زدن به ،برضد بيمارى تلقيح شدن

vaccinate : مايه زدن , مايه کوبي کردن

Vaccinate : واکسن زدن

vaccination : مايهکوبي , واکسن زني , آبله کوبي , سوزن زني

vaccinator : مايه کوب , مايهکوب

vaccine : مايه آبله , واکسن

vaccine bovine : (مايه) ابله گاو

vaccine point : سوزن ابله کوبى

vaccinophobia : روانشناسى : تزريق هراسى

vaccum : خلاء

vaccum cleaner : علوم مهندسى : مکنده گرد و خاک

vaccum drying : شيمى : خشک کردن در خلاء

vaccum forming : علوم مهندسى : شکل دادن در خلاء

vaccum neurosis : روانشناسى : روان رنجورى پوچى

vaccum pump : شيمى : پمپ خلاء

vaccum release valve : شيمى : شير خلاء شکن

vaccum response : روانشناسى : پاسخ غيابى

vaccum trap : شيمى : تله خلاء

vacillant : نوسان کننده

vacillate : مردد بودن

vacillatingly : دل دل کنان

vacillation : اونگ نوسان ،حرکت نوسانى ،دودلى

vacillatory : نوساني

vacuist : کسيکه معتقدبوجودخلادرميان ذرات ماده ميباشد

vacuity : تهي گري , فضاي خالي , عاري بودن , هيچي

vacular sensation : روانشناسى : حس عروقى

vacumm tube : لامپ خلاء

vacuolar : )vacuolate(حفره اى ،حفره دار،حفره مانند

vacuolate : )vacuolar(حفره اى ،حفره دار،حفره مانند

vacuolation : تشکيل حفره ،ايجاد حفره

vacuole : گودال کوچکى که داراى اب يا هوا يا چيز ديگر باشد ( در ياخته)

vacuous : کم عقل

vacuum : خلع , فضاي خالي , خلاء

vacuum chamber : اتاق خلاء

vacuum cutout : الکترونيک : افتامات خلائى

vacuum distillation : شيمى : تقطير در خلاء

vacuum gage : شيمى : خلاء سنج

vacuum impregnating process : الکترونيک : پرسازى در خلاء

vacuum oven : شيمى : اون خلاء

vacuum precessed concrete : عمران : بتن با قالب خلاء

vacuum trust : علوم هوايى : تراست در خلاء

vacuum tube detector : الکترونيک : اشکارساز با لامپ خلاء

vacuum tube light : الکترونيک : نور لامپ خلاء

vacuum tube voltmeter : الکترونيک : ولت سنج با لامپ خلاء

vacuum tunnel : علوم هوايى : تونل خلاء

vacuumize : توليد خلا کردن

vademecum : کتاب درسي , دست افزار

vadose : (ز.ش ).وابسته به اب يا ساير محلول هاى موجود درقشرزمين

Vafa : وفا

vagabondish : ولگردوار

vagabondism : )vagabondage(ولگردى ،دربدرى ،بيخانمانى

vagarious : )vagariously(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

vagariously : )vagarious(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

vagary : تخيلات

vagile : زيست شناسي

vagility : زيست شناسي

vaginal : مهبلي

vaginal coat : پرده غلافي

vaginate : غلافدار،نيامى ،داراى پوشش ،مهبلى

vaginicolous : نيام ساز

vaginitis : اماس يا ورم مهبل

vagrancy : دربدري , ولگردي , ويلاني , در به دري , آوارهبودن , آوارگي

vagrant : ويلان , دربدر , ولگرد

vagrantbenthos : زيست شناسى : ته زيان جنبا

Vague : مبهم ، دو پهلو

Vague : مبهم ، دو پهلو

vague : مبهم , غير معلوم , نامفهوم

vaguely : بطور مبهم ،سربسته

vagueness : ابهام

Vahid : وحيد

Vahideh : وحيده

vail : بدرد خوردن ،بکارخوردن ،مفيد بودن ،انعام

Vain : مغرور ، بیهوده

Vain : مغرور ، بیهوده

vain : هرز , توخالي , پفکي , بي نتيجه , عبث , بيهوده , پوچ , باطل , واهي , خام طمع

vain glory : خودفروشى

vain hope : اميد خام

vainglorious : لافزن ،از روى خودستايى

vainglory : لاف ،گزاف ،خودستايى ،غرور،فيس

vainly : بطور بيهوده

vainness : بيهودگى ،غرور

Vajiheh : وجيهه

valance : نيمپرده , والان

valdez : ورزش : پرت بالانس از حالت نشسته

vale : جهان خاکي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله بررسی شیوه های سلوک در عرفان شیعی
مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی
مقاله بررسی كامپوزیت‌ها و کاربرد آنها
پاورپوینت معماری اسلامی خراسانی
مقاله بررسی مدیریت دانش به عنوان شاخصی نو در تجارت استراتژیك
مقاله بررسی مدیریت مدرسه مدار
مقاله بررسی مدیریت مشاركت جو
مقاله بررسی مدیریت مشتری
مقاله بررسی مدیریت منابع انسانی استراتژیك
مقاله بررسی مرور زمان در آیین دادرسی كیفری و حقوق جزا
مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری
مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم
مقاله بررسی مشروعیت حكومت اسلامی از دیدگاه آیت الله خمینی(ره)
مقاله بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
مقاله بررسی مكتب بودابست
مقاله بررسی منطقه جنوب آسیا
بررسی معماری ایلام قدیم
مقاله بررسی موانع ساختاری توسعه سیاسی در عربستان سعودی
مقاله بررسی موانع فرهنگی ارتقاء شغلی زنان