لغات مشابه
utilize : بهره برداري کردن

Utilize : به کار بردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: