لغات مشابه
utterance : لفظ , اداء , ادا , تقرير

utterer : اظهار کننده , ادا کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: