لغات مشابه
uvula : ملازه

uvular : ملازي , لهاتي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: