لغات مشابه
uxorious : زنپرست , عيال پرست

uxoriousness : زن دوستى ،عيال پرستى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: