لغات مشابه
uxoriousness : زن دوستى ،عيال پرستى

uzbak : uzbeg(، )=uzbekاز بک ،ازبکى

uzbeg : uzbak(،)=uzbekاز بک ،ازبکى

uzbeg or bek : ازبک ،اوزبک

Uzbek : ازبک

Uzbekistan : ازبکستان

v , device : علوم نظامى : ارم مدال شجاعت ارتش امريکا

v day : )victory day(روز پيروزى

v factor : روانشناسى : عامل وى

v belt : علوم مهندسى : تسمه ذوزنقه اى

v block : علوم مهندسى : گونياى جناقى

v connection : علوم مهندسى : اتصال مثلث

v curve : علوم مهندسى : منحنى" وى"

v engine : علوم هوايى : موتور پيستونى که سيلندرهاى ان در دو رديف مايل بشکل 7 قرار گرفته اند

v joint : علوم مهندسى : اتصال" وى"

v.a. : علوم مهندسى : ولت امپر

v.h.f. : الکترونيک : بسامد بسيار زياد

v.l.f. : الکترونيک : بسامد بسيار کم

vacancy : متروکي , خلاء

vacant : خالى ،اشغال نشده ،بى متصدى ،بلاتصدى ،بيکار

vacant : اشغال نشده , بي متصدي , خالي , بلاتصدي

Vacant : خالی

vacant hours : ساعات بيکارى يا فراغت

vacant position : بي متصدي

vacant succession : قانون ـ فقه : بدون جانشين

vacantly : از روى بيحالى و سستى

vacantness : )vacancy(محل خالى ،پست بلاتصدى ،جا

vacate : خالي شدن

vacation : تعطيل , مرخصي

vacation 3 monthes long : تعطيل 3 ماه ،نفوذ دو ررس

vacation sittings : قانون ـ فقه : جلسات دادگاه که در فاصله دو اجلاس براى کارهاى مهم و ضرورى تشکيل مى شود

vacationer : مرخصي رونده

vacationist : مرخصي رونده

vaccinal : وابسته به واکسن

vaccinate : واکسن زدن به ،برضد بيمارى تلقيح شدن

vaccinate : مايه زدن , مايه کوبي کردن

Vaccinate : واکسن زدن

vaccination : مايهکوبي , واکسن زني , آبله کوبي , سوزن زني

vaccinator : مايه کوب , مايهکوب

vaccine : مايه آبله , واکسن

vaccine bovine : (مايه) ابله گاو

vaccine point : سوزن ابله کوبى

vaccinophobia : روانشناسى : تزريق هراسى

vaccum : خلاء

vaccum cleaner : علوم مهندسى : مکنده گرد و خاک

vaccum drying : شيمى : خشک کردن در خلاء

vaccum forming : علوم مهندسى : شکل دادن در خلاء

vaccum neurosis : روانشناسى : روان رنجورى پوچى

vaccum pump : شيمى : پمپ خلاء

vaccum release valve : شيمى : شير خلاء شکن

vaccum response : روانشناسى : پاسخ غيابى

vaccum trap : شيمى : تله خلاء

vacillant : نوسان کننده

vacillate : مردد بودن

vacillatingly : دل دل کنان

vacillation : اونگ نوسان ،حرکت نوسانى ،دودلى

vacillatory : نوساني

vacuist : کسيکه معتقدبوجودخلادرميان ذرات ماده ميباشد

vacuity : تهي گري , فضاي خالي , عاري بودن , هيچي

vacular sensation : روانشناسى : حس عروقى

vacumm tube : لامپ خلاء

vacuolar : )vacuolate(حفره اى ،حفره دار،حفره مانند

vacuolate : )vacuolar(حفره اى ،حفره دار،حفره مانند

vacuolation : تشکيل حفره ،ايجاد حفره

vacuole : گودال کوچکى که داراى اب يا هوا يا چيز ديگر باشد ( در ياخته)

vacuous : کم عقل

vacuum : خلع , فضاي خالي , خلاء

vacuum chamber : اتاق خلاء

vacuum cutout : الکترونيک : افتامات خلائى

vacuum distillation : شيمى : تقطير در خلاء

vacuum gage : شيمى : خلاء سنج

vacuum impregnating process : الکترونيک : پرسازى در خلاء

vacuum oven : شيمى : اون خلاء

vacuum precessed concrete : عمران : بتن با قالب خلاء

vacuum trust : علوم هوايى : تراست در خلاء

vacuum tube detector : الکترونيک : اشکارساز با لامپ خلاء

vacuum tube light : الکترونيک : نور لامپ خلاء

vacuum tube voltmeter : الکترونيک : ولت سنج با لامپ خلاء

vacuum tunnel : علوم هوايى : تونل خلاء

vacuumize : توليد خلا کردن

vademecum : کتاب درسي , دست افزار

vadose : (ز.ش ).وابسته به اب يا ساير محلول هاى موجود درقشرزمين

Vafa : وفا

vagabondish : ولگردوار

vagabondism : )vagabondage(ولگردى ،دربدرى ،بيخانمانى

vagarious : )vagariously(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

vagariously : )vagarious(خيالى ،وهمى ،از روى هوى و هوس ،واهى

vagary : تخيلات

vagile : زيست شناسي

vagility : زيست شناسي

vaginal : مهبلي

vaginal coat : پرده غلافي

vaginate : غلافدار،نيامى ،داراى پوشش ،مهبلى

vaginicolous : نيام ساز

vaginitis : اماس يا ورم مهبل

vagrancy : دربدري , ولگردي , ويلاني , در به دري , آوارهبودن , آوارگي

vagrant : ويلان , دربدر , ولگرد

vagrantbenthos : زيست شناسى : ته زيان جنبا

Vague : مبهم ، دو پهلو

Vague : مبهم ، دو پهلو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی attitudinize , معنی attorn , معنی attorney , معنی attorney appointing , معنی attorney at law , معنی attorney with right of substitution , معنی attorney with right of subtitution , معنی attorney at law , معنی attorneygeneral , معنی attorneygeneralship , معنی attornies , معنی attornment , معنی attorny of the subject , معنی attract , معنی attractability , معنی attractable , معنی attracted , معنی attraction , معنی attraction of current , معنی attractions , معنی attractive , معنی attractive field , معنی attractive force , معنی attractive goods , معنی attractive potential , معنی attractive quality , معنی attractively , معنی attractiveness , معنی attractivness , معنی attractor , معنی attration , معنی attrib , معنی attributable , معنی attribute , معنی attributed , معنی attributes , معنی attributes of god , معنی attributing , معنی attributive , معنی attributive adjective , معنی attributively , معنی attrited , معنی attrition (test) , معنی attune , معنی Atusa , معنی Atyeh , معنی atypical , معنی au courant , معنی au naturel , معنی au u. horse , معنی aubert phenomenon , معنی aubert forster phenomenon , معنی auburn , معنی aucmented , معنی auction , معنی auction sale without reserve , معنی auctioneer , معنی auctorial , معنی audacious , معنی audaciously , معنی audaciousness , معنی audacity , معنی audi(t)o oculogyric reflex , معنی audibility , معنی audibility limit , معنی audibility range , معنی audible , معنی Audible , معنی Audible , معنی audible alarm , معنی audible frequency , معنی audible signal , معنی audibly , معنی audience , معنی audient , معنی audile , معنی audio , معنی audio device , معنی audio frequency , معنی audio oscillator , معنی audio range , معنی audio reception , معنی audio response device , معنی audio transformer , معنی audio frequency , معنی audio frequency amplifier , معنی audio visual , معنی audiogenic , معنی audiogram ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 121 روز