لغات مشابه
variable camber flap : علوم هوايى : فلپى که نيمرخ ان هنگام بيرون امدن تغيير ميکند

variable cycle engine : علوم هوايى : موتور جتى که در ان مسير سيال محرک تغيير ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: