لغات مشابه
variable cycle engine : علوم هوايى : موتور جتى که در ان مسير سيال محرک تغيير ميکند

variable delivery pump : علوم هوايى : پمپ سيالى که برونده ان ميتواند مستقل از سرعت چرخش تغيير کند

variable discharge turbine : علوم هوايى : توربين گازى که جرم جريان ان توسط شيرها يا دريچه هايى کنترل ميشود و قدرت توربين را با ارتفاع و متغيرهاى ديگر سازگارميکند

variable displacement pump : علوم هوايى : پمپ سيالى که برونده ان در طيف وسيعى با ثابت ماندن سرعت چرخش تغيير ميکند

variable geometry aircraft : علوم هوايى : هواپيمايى که شکل کلى ان تغيير کند

variable geometry engine : علوم هوايى : موتور مکنده هواى مافوق صوت که بمنظور افزايش راندمان نه تنها شکل و مساحت دهانه ورودى و نازل خروجى بلکه مسير جريان داخل موتور نيز تغيير کند

variable geometry wing : علوم هوايى : بالى که زاويه سويپ ان تغيير ميکند

variable incidence : علوم هوايى : جسمى که بصورت لولايى نصب شده بطوريکه زاويه برخورد ان تغيير ميکند

variable pitch : علوم هوايى : جسمى که بصورت لولايى به ملخ نصب شده که در ان زاويه برخورد گام ناميده ميشود

variable ratio : علوم هوايى : گيربکسهايى که در ان به منظور ثابت نگاه داشتن سرعت برونگذاشت نسبت تبديل صرف نظر از سرعت درون گذاشت تغيير ميکند

variable speed control : علوم مهندسى : کنترل سرعت متغير

variable speed d.c. motor : علوم مهندسى : موتور جريان دائم با سرعت متغير

variable speed transmission : علوم مهندسى : گيربکس پله اى

variable stator : علوم هوايى : توربين گازى با چند رديف تيغه استاتور

variable stroke : علوم هوايى : پمپ مايعى با پيستونهايى بصورت محورى يا خطى که بصورت محورى يا خطى نوسان ميکند

variable sweep : علوم هوايى : ايرفويلى که چنان لوله شده که ميتوان زاويه سويپ ان را تغيير داد

variableness : تغييرپذيرى

variably : بطور متغير

variance : واريانس

variance analysis : بازرگانى : تحليل واريانس

variant : نوع ديگر

variate : مختلف کردن

variation : تغيير

variation coefficient : روانشناسى : ضريب تغيير

variation theorem : شيمى : قضيه تغيير

variational method : شيمى : روش تغيير

variational principle : شيمى : اصل تغيير

variations of temperature : اختلافات گرما،درجات مختلف گرماوسرما

variative : قابل تغيير

varicella : (طب )ابله مرغان ،ابله مرغانى

varicocele : دوالى ،ضفن

varicolored : داراى رنگهاى متغير،(مج ).گوناگون

varicose : وريد گشادشده

varicose bandoge : دوالى بند

varicose veins : سياهرگهاى گشادشده

varicosity : گشاد شدگى سياهرگ ،جايى که چند سياهرگ گشاد شده باشند

varied : داراى رنگهاى گوناگون ،رنگارنگ ،گوناگون ،متنوع

variegate : خال خال کردن , جورواجور کردن , رنگارنگ کردن

variegated colours : رنگهاى گوناگون

variegation : گوناگونى ،اختلاف رنگ ،چند رنگ ،متنوع

variegator : متنوع کننده

varier : متغير،تغييرپذير

varietal : متنوع ،داراى تنوع ،گوناگون ،پر از تنوعات

varieties : اقسام

Variety : گوناگونی ، تنوع

Variety : گوناگونی ، تنوع

variety : واريته , گوناگوني , تنوع

variety saw : علوم مهندسى : اره ميزى

variform : مختلف الشکل

variocoupler : الکترونيک : واريومتر

variola : ( )variolous(طب )ابله ،ابله گاوى ،ابله دار،مجدر

variole : گودال ،جاى ابله ،جدر

varioloid : ابله مانند،ابله گون ،ابله سبک ،شبه ابله

variolous : ( )variola(طب )ابله ،ابله گاوى ،ابله دار،مجدر

variorum : درمورد کتاب

various : مختلف , جورواجور , گوناگون , متنوع , متعدد

various books : کتابهاى گوناگون يا مختلف

variously : بطور مختلف

varisized : داراى اندازه هاى مختلف

varistor : علوم هوايى : مقاومت نيمه هادى با دو الکترود که مقاومت ان به نسبت عکس ولتاژ در هر جهت تغيير ميکند

varite : علوم هوايى : مقاومتى با ضريب دمايى منفى

varix variously : (طب) دوالى( بويژه درپا)سياهرگ گشاد شده

varlen : شيمى : پلى وينيل کلرايد

varlet : ملازم ،خدمتکار،ادم پست ورذل

varletry : طبقه نوکر باب ،نوکران و خدمتکاران ،توده

varley loop test : الکترونيک : ازمايش با حلقه وارلى

varment : ( )varmint(ز.ع ).انسان يا حيوان مزاحم ،شخص ،يارو

varnish : جلازدن به

varnish coat : علوم مهندسى : روکش لاک

varnish gum : علوم مهندسى : لاک صمغ

varnish paper : علوم مهندسى : کاغذ لاک دار

varriform : داراى چندين شکل گوناگون ،مختلف الشکل

Varshasb : ورشاسب

varsol : علوم هوايى : حلال نفتى شبيه نفتا

varus : پيچ خوردگى پابسوى درون ،چنبرشدگى پاازدرون

varve : معمارى : سالچينه

vary infinitely : علوم مهندسى : بى اندازه تغيير کردن

varying : مختلف ،جوربجور

vasa : روانشناسى : رگها

vasal : محرايى

vascular : آوندي , مجرادار , رگي

vascular tissue : (گ.ش ).بافت اوندى ،بافت هادى

vascularity : حالت اوندى ،حالت عروقى

vasculose : (ماده) اوندى

vasculum : رگ کوچک ،اوند،کبريت قوطى اى که گياه شناسان دران نمونه جمع ميکنند

vase : جام گل

vase painting : معمارى : نقاشى روى سفال

vaseline : وازلين

vasiform : آوندوار

vasoconstriction : ورزش : انقباض عروق

vasoconstrictor : روانشناسى : رگ بند

vasoconstrictor center : ورزش : مرکز انقباض عروق

vasodilatation : (تش ).اتساع عروق ،گشاد سازى عروق

vasodilator : روانشناسى : رگ گشا

vasomotor : (تش).اعصاب تنگ کننده و گشاد کننده رگها،اعصاب محرک رگها،کنترل کننده رگها

vasomotor nerves : روانشناسى : اعصاب محرک رگها

Vast : وسیع

Vast : وسیع

vast : بسيط , واسع , پهناور

vastitude : vastity(، )vastnessپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

vastity : vastitude(، )vastnessپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

vastly : زياد،بطور وسيع

vastness : vastity(، )vastitudeپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

vasto : قانون ـ فقه : حکم يا دستور تخريب

vasty : بزرگ ،وسيع ،انبوه ،پهناور

vat dyes : شيمى : رنگهاى خمره اى

vatic : )vatical(نبوتى ،پيغمبرى ،رسالتى ،از روى پيشگويى

vatical : )vatic(نبوتى ،پيغمبرى ،رسالتى ،از روى پيشگويى

Vatican : واتيکان , دربار پاپ

vaticinate : رسالت کردن

vaude : نمايش جوربجور،واريته ،درام کوچکى که توام بارقص واواز باشد

vaudeville : نمايش متنوع

vault : هلال طاق , زيرخان

vault (to) : معمارى : طاق زدن

vault formed in the earth : معمارى : طاق خاکى

vault on pillars : معمارى : طاق قوسى روى ستون

vault storage : علوم نظامى : محفظه يا انبار ضد حريق و بتون ارمه

vaulted : طاقدار , طاقي , مقرنس

vaulter : گنبد ساز , جهش کننده , طاق زن , طاق نماساز

vaulty : شبيه طاق

vaunt : لاف زدن

vauntingly : لاف زنان

vaward : قسمت جلو

vax : کامپيوتر : سيستم هاى بزرگ مينى کامپيوترى

vdt radiation : کامپيوتر : پرتوافکنىVDT

veal : گوشت گوساله

vealer : گوساله پروارى

vealy : گوساله وار

vector : خت حامل , بردار

vector analysis : روانشناسى : تحليل بردارى

vector data aggregate : کامپيوتر : بردار اطلاعات مجتمع

vector diagram : علوم مهندسى : نمودار بردارى

vector display : کامپيوتر : نمايش بردارى

vector field : الکترونيک : ميدان بردارى

vector graphics : کامپيوتر : نگاره سازى بردارى

vector graphics display : کامپيوتر : بردار نمايش گرافيکى

vector pair : کامپيوتر : زوج بردارى

vector potential of a solenoidal vector : الکترونيک : پتانسيل بردارى بردار سولنئيدى

vector processor : کامپيوتر : پردازنده بردارى

vector product : شيمى : حاصلضرب بردارى

vector quantities : معمارى : اندازه هاى بردارى

vector sights : علوم نظامى : دوربينهاى نشانه روى بمب دوربينهاى جانبى

vectored : علوم هوايى : تراست هدايت شونده

vectored interrupt : کامپيوتر : وقفه بردارى

vectorial : بوسيله بردار , شعاع حامل

vectorical angle : علوم مهندسى : زاويه بردارى

vectra pc tm : کامپيوتر : ريزکامپيوتر سازگار با کامپيوتر شخصىIBM AT

Veda : ودا

vedette : (نظ ).قراول سوار،ديده ور سوار،کشتى اکتشافى کوچک

vedic : وابسته به وداکتاب مقدس هندو

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری