لغات مشابه
variable cycle engine : علوم هوايى : موتور جتى که در ان مسير سيال محرک تغيير ميکند

variable delivery pump : علوم هوايى : پمپ سيالى که برونده ان ميتواند مستقل از سرعت چرخش تغيير کند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: