لغات مشابه
variable word length computer : کامپيوتر : کامپيوتر با طول متغير کلمه

variable area nozzle : علوم هوايى : نازل پيش برنده اى که مساحت سطح مقطع ان براى سازگار شدن با تغيير سرعت و کارکرد سيستم پس سوز يا تغيير فشار اتمسفر يا محيط تغيير ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: