لغات مشابه
verminous : شپش گرفته

vermiparous : کرم پرور

vermis : روانشناسى : قطعه ميانى مخچه

vermivorous : کرم خوار

vermouth : ورموت

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام


آموزش انگلیسی در اینستاگرام آموزش انگلیسی در تلگرام