لغات مشابه
vigotsky test : روانشناسى : ازمون ويگوتسکى

vigour : )vigor(قدرت ،نيرومندى ،زور،نيرو،انرژى ،توان

vigreaux cloumn : شيمى : ستون ويگرو

viking : جنگجوى اسکانديناوى

vile : پست ،فرومايه ،فاسد،بداخلاق ،شرم اور،زننده

vilely : از روى پستى

vileness : پستى ،فساد

vilification : بدگويى ،بهتان ،فحش ،سخن زشت و رکيک

vilifier : بهتان زن

vilify : بهتان زدن

vilipend : ناچيز شمردن

vill : (حق - .انگليس )دهستان ،بخش صد خانوارى

villa : کوشک , ويلا , خانه ييلاقي

villa(i)nage : پستى ،بد ذاتى

village : ديه , روستا , دهکده , آبادي

village green : معمارى : ميدان دهکده

village road bridge : عمران : پل روستائى

villager : روستائي , اهل ده , دهاتي , روستامنش

villagers : دهاقين

Villain : آدم شرور ، مجرم

villainous : پست ،نالايق ،فاسد،شرير،بدذات ،خيلى بد

villainy : پستى ،بدذاتى ،جنايت ،شرارت ،تبه کارى

villatic : مربوط به دهکده ،روستايى ،دهاتى

villein : بنده ،رعيت ،دهاتى

villeinage : ارباب رعيتي , مالکيت رعيت

villiform : داراى ريشه هاى کرکى و مخملى ،پرزدار

villosity : پوشيدگى از کرک و پرز،پرزدار يا مخملى بودن

villous : کرکى ،مودار،مخملى

villus : خمل

vim : نيرو،زور،قدرت ،انرژى ،توانايى ،توان

viminal : ترکه اى ،شاخه اى ،ترکه دهنده ،شاخه دهنده

vimineous : سبدى ،داراى شاخه و ترکه هاى خم شونده ،خم شونده

vinaceous : شرابي رنگ , انگوري

vinal : بشکل شراب

Vincent : وينسنت

vincent friction screw press : علوم مهندسى : پرس وينسنت

Vincent McKenzie : وينسنت مکنزي

vincible : شکست خوردنى

vinculo matrimonii : قانون ـ فقه : ناشى از علقه زوجيت

vinculum : خط ترازى که بالاى چند جمله مى کشند

vindicable : قابل دفاع

vindication : استيفاء , توجيه , اثبات بيگناهي

vindication of right : قانون ـ فقه : استيفاى حق

vindication of rights : قانون ـ فقه : استيفاى حقوق

vindicative : حمايت اميز،دفاعى ،دفاع کننده ،مربوط به توجيه

vindicator : حامى ،توجيه کننده

vindicatory : ثابت کردني

vindictive : انتقامي , کينهجو , کينهتوز , کينه توز

vindictive damages : قانون ـ فقه : مقدار غرامتى که دادگاه علاوه بر خسارت واقعى وارد بر خواهان از خوانده به منظور تنبيه او وصول مى کند

vindictiveness : کينهتوزي

vine : تاک , رز , کرم , انگور

vine borer : شته مو،کرم تاک

vinedresser : باغبان تاکستان ،باغبان درختان مو

vinegar : سرکه

vinegar countenance : ترشرويى ،عبوسى

vinegar plant : بچه سرکه

vinegarish : سرکهاي

vinegary : سرکهاي

vineland social maturity scale : روانشناسى : مقياس بلوغ اجتماعى واينلند

vinery : گرمخانه مو

vineyard : رزستان , انگورستان , تاکستان , موستان

vinginity : بکارت

vinic : مربوط به شراب يا الکل

viniculture : شراب سازي

vinifacteur : اسباب شراب سازى

viniferous : شراب زا،داراى شراب

vinologist : شراب شناس

vinometer : الت سنجش الکل شراب

vinosity : باده گساري

vinous : شرابخور , عنبيه , خمري , شرابي

vinous eloquence : فصاحتى که در اثر خوردن شراب پيدا ميشود

vinous flavour : مزه باده ،طعم شراب

vint : درست کردن يا ريختن ( شراب)

vintage : فصل انگور چينى ،محصول

vintage year : سال وفور محصول انگور،(مج ).سال پرنعمت

vintager : خوشهچين

vintner : عمده فروش شراب

vintnery : عمده فروشى شراب

viny : مودار،تاکى

vinyl tube : شيمى : لوله وينيلى

viol : (مو ).ويولن 5 يا 6 سيمه ء قديمى

viola : (مو ).ويولن بزرگ ،(گ.ش ).بنفشه عطرى

viola da braccio : (مو ).ويولن بزرگ پنج يا شش سيمه

viola da gamba : (مو ).ويلون سل قديمى 5 يا 6 سيمه

violability : قابليت غصب يا تخطى

violable : غصب کردنى ،تجاوز کردنى ،تخطى پذير

violaceous : برنگ بنفشه

violaor : متخلف ،متجاوز،پيمان شکن ،مجرم ،مرتکب زناى به زور

violate : دست درازي کردن , تعدي کردن , نقض کردن , تخلف کردن , تجاوز کردن , هتک احترام کردن , تخطي کردن , خلاف ورزيدن , خلاف کردن

violate a contract : پيمان شکستن

violated : بيصورت

violating : متخطي , متخلف

violation : تخلف , تخطي , نقض , تجاوز , تعدي

violation of a contract : پيمان شکني

violation of law : قانون شکني

violation will be prosecuted : متخلفين تعقيب خواهند شد

violator : متخلف , ناقض , تجاوزکار , متخطي

violence : تندي , دست درازي , خشونت , گردنکلفتي , چيرگي , عنف , اشتلم

violent : جابر , عاصف , خشونت آميز , خشونتبار , عنيف , تند

Violent : خشن

Violent : خشن

violent death : قانون ـ فقه : مرگ غير طبيعى

violent pain : درد سخت يا شديد،درد زياد

violent speech : نطق تند يا سخت

violent wind : تند باد،باد شديد

violently : شديدا

violet : بنفش , گل بنفشه

violet blindness : روانشناسى : بنفش کورى

violet ray : اشعه ء ماوراء بنفش

violin : ويولن , ويولون , کمانچه

violin bridge : خرک ويولن

violinist : ويولون زن

violist : ( )violinist(مو ).ويولن زن ،ويولن نواز

violoncello : (مو ).ويولن سل

viorously : با قوت ،شديدا"

vip : شخص بااهميت

viper : شيبا , افعي

viperidae : افعيان

viperine : viperish(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperish : viperine(،( )viperousج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viperous : viperine(،( )viperishج.ش ).افعى وار،مانند افعى ،زهردار

viraginity : روانشناسى : زن مرداسا

virago : زن پتياره , زن شرور

viral : ويروسي

virescence : سبزى غيرعادى دربرگهاى گل

virescent : سبز شونده ،سرسبز

virga : شاخه ،ترکه ،عصا

virgate : پر از شاخه هاى ريز،راست ،بشکل عصا

virgilian : به شيوه virgil شاعر نامى روم

virgin : بکر , باکره , ناسفته

virgin birth : بکرزايى ،از مادر باکره بدنياامدن

virgin mary : مادر عسيي , مريم باکره

virgin modesty : حيا يا شرم دوشيزگى

virgin wool : پشم خام

virginal : باکرهاي , باکره مانده

virginhood : دوشيزگى ،باکرگى ،بکارت ،دخترگى

Virginia : ويرجينيا

virginity : دخترکي , زندگي تجرد , بکارت

virginwool : پشم خام

virgo (vir) : علوم دريايى : سنبله

virgulate : ميله مانند , شبيه ميله

virgule : (م.ل ).ميله ،علامتى بدين شکل( ،)،اريبى

virial coefficient : شيمى : ضريب ويريال

virial equation : شيمى : معادله ويريال

virial theorem : شيمى : قضيه ويريال

viricidal : ويروس کش

viricide : (طب )داورهاى ويروس کش

virid : رنگ سبز سير زبرجدى

viridescence : ميل به سبزى

viridescent : سبز مانند , سبز رنگ

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

گزارش کاراموزی نگاهی بر مدیریت در شركت های مهندسی آب و فاضلاب ایران
گزارش کاراموزی نیروی برش
گزارش کاراموزی هارمونیك های بانكهای خازنی
گزراش کاراموزی هیدرولیك صنعتی
گزارش کاراموزی ابزار دقیق تراشکاری
گزارش کاراموزی اداره برق شهرستان خرمدره
گزارش کاراموزی آشنایی با ترویج كشاورزی
گزارش کاراموزی اطلاعات كلی و روش اجرای تعمیرات اتومبیل
گزارش کاراموزی اكولوژی میوه ها سبزیجات گلخانه ای
گزارش کاراموزی امور تسهیلات و وصول و بیمه بانك كشاورزی شعبه ابهر
گزارش کاراموزی آموزشگاه كامپیوتر شریف ابهر
گزارش کاراموزی بازاریابی پگاه
گزارش کاراموزی بانك كشاورزی مركزی
گزارش کاراموزی انتقال حرارت در توربین
گزارش کاراموزی بانك ملی ایران
گزارش کاراموزی بررسی وضعیت فروشگاههای شركت های تعاونی روستایی حوزه عمل سازمان تعاون روستایی شهرستان ابهر
گزارش کاراموزی بررسی انبارداری
گزارش کاراموزی بررسی تابلوهای برق
گزارش کاراموزی بررسی تقسیمات علوم جنایی